Všeobecné obchodní podmínky ke Smlouvě o
poskytování služeb online akademie Studuj kdy chceš (dále jen SKCH)

Tyto podmínky jsou účinné od 31. 7. 2019.

Děkujeme, že u nás studujete.

Cílem naší online akademie je poskytovat vzdělávací služby formou online kurzů, které
obsahují video či jiné návody a nabízejí možnost konzultací s lektorem.

Poskytovatelem je Lukáš Masopust Dunická 3145/8, 141 00
Praha 4, IČ: 71578803, DIČ: 8508260167.

Tyto Podmínky používání (dále „Podmínky“) upravují vaše používání webových stránek,
aplikací a dalších produktů a služeb společnosti SKCH (dále „Služby“). Vzhledem
k tomu, že některé z našich Služeb mohou být programy, které jsou staženy do
počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, souhlasíte s tím, že tento
software můžeme automaticky aktualizovat a že se na tyto aktualizace vztahují
tyto Podmínky. Přečtěte si prosím tyto Podmínky pozorně a kontaktujte nás,
pokud máte nějaké dotazy. Používáním našich Služeb souhlasíte s tím, že budete
vázáni těmito Podmínkami, včetně zásad uvedených v těchto Podmínkách.

Použití SKCH

Kdo může používat naše služby

Využívat naše služby může osoba starší 18. let. Osoba starší 18 let musí být zastoupena
zákonným zástupcem.

Uživatel našich služeb se musí řídit platnými právními předpisy České republiky.

Naše licence pro Vás na využívání našich služeb

V souladu s těmito Podmínkami vám udělujeme omezenou, osobní, nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci k používání našich služeb. Obsah z našich služeb můžete stahovat pouze pro osobní, nekomerční použití, pokud nezískáte písemné povolení poskytovatele k jinému použití obsahu. Souhlasíte také s tím, že budete vytvářet, přistupovat a používat pouze jeden uživatelský účet, a nebudete jej sdílet s
třetí osobou.

Licence může mít i jinou podobu, která však bude specifikována smluvně mezi provozovatelem a jiným subjektem.

Naše kurzy

Změny kurzů

SKCH si vyhrazuje právo zrušit, přerušit nebo přeplánovat jakýkoliv kurz nebo změnit jakýkoliv obsah kurzu či jeho bodovou hodnotu nebo váhu jakéhokoli úkolu, kvízu nebo jiného hodnocení. Nabízené kurzy podléhají níže uvedeným oddílům o vyloučení odpovědnosti a omezení odpovědnosti.

Obsah a duševní vlastnictví

Uživatelský obsah

Služby vám umožňují sdílet váš obsah, například domácí úkoly, kvízy, zkoušky, projekty, příspěvky, které přidáte ve fórech, a podobně s nástroji SKCH, lektory a ostatními uživateli. Za tento obsah jste zodpovědní včetně dodržení všech práv duševního vlastnictví a nebudete jím poškozovat či urážet jiné osoby. V případě porušení právních předpisů České republiky může být Váš obsah provozovatelem smazán, a i to bez předchozího upozornění.

GDPR

Pravidla nakládání s osobními údaji webu Studuj kdy chceš naleznete zde.

Zpětná vazba

Uvítáme vaše návrhy, nápady, komentáře a další zpětné vazby týkající se Služeb. K tomu můžete využít například náš kontaktní formulář.

Obsah třetích stran

Prostřednictvím SKCH budete mít možnost přístupu k obsahu poskytnutého lektory, jinými uživateli či jinými třetími stranami (např. odkazy na webové stránky a služby třetích stran). Poskytovatel nezaručuje, že takový obsah třetích stran nebude obsahovat žádný materiál, který by mohl být pro vás nepřípustný nebo jinak nevhodný nebo neobsahuje škodlivý software, který by mohl poškodit váš počítač, mobilní zařízení nebo soubory v něm obsažené.

Zásady autorských práv a ochranných známek

Poskytovatel respektuje práva duševního vlastnictví našich uživatelů, zúčastněných institucí a dalších třetích stran a očekává, že naši uživatelé budou při používání služeb
postupovat stejně. Přijali jsme a implementovali pravidla o autorských právech a ochranných známkách poskytovatele v souladu s platnými právními předpisy, včetně autorského zákona 121/2000 Sb.

Zabezpečení

Záleží nám na bezpečnosti našich uživatelů a průběžně pracujeme na ochraně bezpečnosti vašeho účtu a souvisejících informací. Poskytovatel prohlašuje, že Váš účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu Máte-li za to, že Váš účet je ohrožen, nebo že došlo k jeho zneužití neoprávněnou osobou, informujte nás okamžitě e-mailem na [email protected].

Etický kodex studenta

Všichni naši studenti musí souhlasit s tím, že budou dodržovat následující kodex chování:

 1. Zaregistruji si jen jeden účet.
 2. Odpovědi na domácí úkoly, kvízy, zkoušky,
  projekty a další úkoly budou pouze jejich vlastní práce (s výjimkou úkolů,
  které výslovně umožňují spolupráci).
 3. Nebudu vypracovávat domácí úkoly, kvízy, zkoušky,
  projekty a další úkoly, pro někoho jiného (s výjimkou rozsahu, který
  výslovně povoluje sdílení řešení). To zahrnuje i poskytování mých řešení
  někomu jinému.
 4. Nebudu se zabývat žádnými jinými činnostmi, které
  by nečestně zlepšily jejich výsledky nebo nečestně zlepšily či zhoršily
  výsledky druhých.
 5. Nebudu využívat SKCH
  či jejich lektory k vypracování, byť k částečnému, úloh či jiných typů
  prací do jiné školy či jiné formy vzdělávání.

Zásady použití našich služeb

Posláním SKCH je poskytovat univerzální přístup ke vzdělání. Pevně věříme v zachování svobody projevu pro naše studenty. Chceme se také ujistit, že se všichni naši studenti a instruktoři při používání našich služeb cítí bezpečně a pohodlně. Tyto pokyny jsme vypracovali, abychom zajistili, že lidé porozumí pravidlům a budou se jimi řídit, když se účastní naší online komunity a jinak využívají naše služby.

Ačkoli obsah, který poskytují uživatelé, běžně nekontrolujeme ani nesledujeme, můžeme odstranit nebo upravit nevhodný obsah nebo aktivitu, která nám byla nahlášena, nebo pozastavit, zakázat nebo ukončit přístup uživatele ke všem službám nebo jejich částem.

Je zakázáno používat naše služby ke sdílení obsahu, který:

 • jakýmkoli způsobem,
  porušuje platné právní předpisy ČR a EU, zejména obsahuje-li propagaci hnutí
  potlačující lidská práva a svobody či vyhrožování jednotlivcům či skupině
  obyvatel,
 • porušuje duševní
  vlastnictví, soukromí nebo jiná osobnostní práva. Nesdílejte obsah, který
  nemáte právo sdílet.
 • obsahuje reklamu či jiný nevyžádaný obsah.

Dále je zakázáno zejména:

 • reprodukovat, přenášet,
  prodávat nebo jinak zneužívat jakýkoli obsah z našich Služeb, pokud to není
  výslovně povoleno poskytovatelem.
 • sdílet vaše
  přihlašovací údaje s dalšími osobami
 • přistupovat do
  neveřejných částí našich systémů, pokud to není výslovně povoleno
  poskytovatelem
 • pokoušet se prolomit
  nebo jinak obejít naše ověřovací nebo bezpečnostní opatření nebo jinak testovat
  zranitelnost našich systémů nebo sítí, pokud k tomu nemáte výslovně oprávnění
 • využívat našich služeb
  k distribuci škodlivého softwaru.

Placené služby

Předmětem placení je získání zápisu do kurzu. Platí se za každý zápis. Platnost zápisu do
kurzu je 180 dní. Po tuto dobu může student do kurzu vstupovat neomezeně,vypracovávat úlohy, studovat materiály v kurzu obsažené a konzultovat s
lektorem. Lektor neslouží k tomu, aby řešil jiné příklady, práce či problémy, které nejsou přímo obsahem kurzu. (Toto opatření má za cíl, aby po lektorovi nemohlo být žádáno vypracování úloh do jiné školy.) Můžete si s ním však domluvit individuální lekci, ale tak je už nad rámec zaplaceného kurzu. 

Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou v Kč (v korunách českých).

Slevové kupóny (vouchery)

 • Jako slevu na nákup kurzu (zatím jen platbou převodem).
 • Jako stipendium, tedy nechat si proplatit jako stipendium a to po absolvování kurzu do 1 měsíce od zápisu do kurzu.
 • Slevový kupón lze použít jen jednorázově, nelze ho kombinovat s jinými slevami či kupóny.
 • Standardní výše slevy je 100kč na jeden slevový kupón.
 • Slevový kupón nelze aplikovat na mikrokurzy.

 

Ukončení placených služeb

 1. Můžete zrušit svůj zápis do kurzu. To lze udělat ve
  studovně na stránce kurzu.
 2. Zrušit svůj účet, což lze udělat na
  http://studujkdychces.cz/?page_id=1220

Reklamace služeb a vrácení peněz

Do 14 dnů lze odstoupit od smlouvy, za předpokladu, že placený kurz nebyl spuštěn
a požádat o vrácení zaplacené částky, nebo pokud bylo shlédnuto max. 10% kurzu.

Vrácení peněz je podmíněno dodržením i těchto všeobecných obchodních podmínek,  včetně kodexu studenta.

Nelze reklamovat kurz z důvodu nemožnosti jeho spuštění, je-li příčinou nefunkční
webový prohlížeč nebo chybějící software na straně studenta.

Povinnosti lektora

Min. 60% každého videa musí být originál vytvořený lektorem. Lektor je odpovědný za
to,  že neporušuje zákony ČR.

Lektor též odpovídá za škody, které svým jednáním způsobí provozovateli.

Popis kurzu musí obsahovat: předpokládané vstupní znalosti, úvodní video, obsah
kurzu, co student po jeho absolvování bude moci dělat, jaké jsou nutné a doporučené znalosti. Úvodní video bude zveřejněné v popisu kurzu a bude určeno k propagaci. Toto video má stručně vysvětlit náplň kurzu.

Kurz lze průběžně aktualizovat a vylepšovat.

Lektor je povinen odpovídat na dotazy do 24 hod. od jejich podání studentem.

Pokud z předem známých důvodů nebude schopen dočasně tuto povinnost plnit, musí to nahlásit provozovateli webu.

Kurz musí být složen min. z 5 lekcí a závěrečného testu či projektu. Každá lekce musí
obsahovat názorné video, další materiály a domácí úlohu.

Každý kurz bude a musí mít vlastní diskuzní fórum, dotazník s hodnocením kurzu,
závěrečnou úlohu na vygenerování certifikátu případně další povinné části,
které jsou součástí šablony kurzu či specifikovány v tutoriálu. (viz. tutoriál pro lektory).  Lektor tyto části nemůže svévolně odstranit či manipulovat s jejich obsahem za účelem klamání studentů či provozovatele.

Změna podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služeb. Pravidelně si proto tyto Podmínky čtěte a s těmito změnami se seznamte. Upravená verze Podmínek (dále jen „Upravené podmínky“) bude zveřejněna na http://studujkdychces.cz/?page_id=1099 .Pokud s Upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Službu používat. Pokud budete i nadále využívat Službu po datu, kdy byly zveřejněny Upravené podmínky, bude to poskytovatel považovat za váš souhlas s Upravenými podmínkami.

Při porušení těchto podmínek může provozovatel zrušit uživateli účet bez náhrady.